Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Klauzula informacyjna dla czytelnika

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej: RODO) informujemy:

1.

Administratorem danych osobowych Czytelnika jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka w Kaliszu  z siedzibą przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 3B, 62-800 Kalisz. Kontakt z Biblioteką jest możliwy przez pocztę elektroniczną na adres: biblio@mbp.kalisz.pl, telefonicznie: 62 757 34 30 lub poprzez formularz kontaktowy ze strony internetowej Biblioteki: https://www.mbp.kalisz.pl/p,61,formularz#skip

2.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować we wszelkich sprawach związanych danymi osobowymi na adres e-mail: iod@mbp.kalisz.pl.

3.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych.

Administrator przetwarzana dane osobowe w celu:

 

 1. spełnienia przez Bibliotekę obowiązku ustawowego, jakim jest udostępnianie materiałów bibliotecznych, co zgodnie z Regulaminem korzystania z usług Miejskiej Biblioteki Publicznej im Adama Asnyka w Kaliszu będzie się wiązało z wydaniem karty czytelnika oraz założeniem i prowadzeniem konta czytelniczego, a także z kontrolą udostępniania zbiorów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 4 ust. 1 ustawy o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r.),
 2. kontaktu z Czytelnikiem w sprawach związanych z użytkowaniem bądź udostępnianiem materiałów bibliotecznych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 3. sporządzenia statystyk dotyczących korzystania z zasobów Biblioteki, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO i w związku z przepisami Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 997 z późn. zm.),
 4. w celach archiwalnych, będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 5. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Biblioteki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4.

Dane osobowe pozyskiwane są od czytelnika oraz w przypadku niepełnoletności czytelnika – od rodzica / opiekuna prawnego.

5.

Podanie przez czytelnika danych osobowych i kontaktowych (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, PESEL, kategoria społeczno-zawodowa) jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkuje odmową zapisu do Biblioteki lub brakiem możliwości korzystania z większości jej usług i zasobów. Biblioteka weryfikuje dane z dowodem osobistym lub innym dokumentem tożsamości ze względu na szczególny obowiązek prawny – ochronę dóbr kultury narodowej (Ustawa o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r.).

6.

Podanie dodatkowych danych osobowych takich jak adres poczty elektronicznej czy numer telefonu nie jest obowiązkowe. Dane te mogą być przetwarzane na podstawie zgody w następujących celach (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO):

 

 1. zarządzania przez Czytelnika swoim kontem on-line,
 2. powiadamiania Czytelnika o terminach zwrotu materiałów bibliotecznych,
 3. powiadamiania Czytelnika o możliwości odbioru zamówionych lub zarezerwowanych materiałów bibliotecznych,
 4. prowadzenia korespondencji o podobnym charakterze.

7.

Odbiorcami danych osobowych będą:

 

 1. firma dostarczająca i serwisująca oprogramowanie dla Biblioteki, z którą Biblioteka zawarła stosowną umowę powierzenia danych w zakresie administracji systemem bibliotecznym,
 2. dostawca poczty e-mail,
 3. radca prawny świadczący usługi dla Biblioteki,
 4. w uzasadnionych przypadkach mogą to być organy władzy publicznej oraz podmioty publiczne uprawnione do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa, np. sądy, organy ścigania lub instytucje państwowe, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

8.

Okres przechowywania danych:

 

 1. do końca I kwartału po upływie 5 lat od końca roku, w którym Czytelnik korzystał po raz ostatni z usług Biblioteki, dane osobowe Czytelnika są usuwane z systemu informatycznego, a deklaracja papierowa jest niszczona zgodnie z procedurami określonymi w „Instrukcji w  sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu”;
 2. procedurze opisanej w punkcie 8.a) nie podlegają Czytelnicy z zaległościami – którzy nie zwrócili wypożyczonych materiałów lub nie uiścili opłaty za ich przetrzymanie; w tym przypadku dane będą przechowywane do czasu wyegzekwowania opłat lub do czasu przedawnienia;
 3. dane przetwarzane na podstawie zgody czytelnika będą przetwarzane do czasu wycofania tej zgody.

9.

Czytelnikowi przysługuje prawo do dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, wydania kopii przetwarzanych danych, przenoszenia danych do innego administratora, usunięcia danych bezpodstawnie przetwarzanych oraz ograniczenia przetwarzania w przypadku zakwestionowania ich prawidłowości oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Czytelnikowi przysługuje także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (uodo.gov.pl), jeśli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

10.

Dane Czytelników nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej ani do organizacji międzynarodowych. Administrator poinformuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.

11.

Dane Czytelników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani nie będą poddane procesowi profilowania.

 

 

 

Data aktualizacji: 3 stycznia 2023

Banery/Logo