Logo Biblioteki Publicznej
Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka w Kaliszu

Biblioteka Główna, ul. Legionów 66
tel. 62 753-02-63, 62 753-14-92
e-mail:
bgmbp@wp.pl

Godziny otwarcia wypożyczalni:

poniedziałek, wtorek, czwartek 1000 - 1800
środa, piątek  800 - 1500
w okresie wakacyjnym
(lipiec - sierpień):
 
poniedziałek, czwartek 830 - 1600
wtorek, środa, piątek 800 - 1500

  

Godziny otwarcia czytelni i Ikonki:

poniedziałek, wtorek, czwartek 1000 - 1800
środa, piątek 1000 - 1500

 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka w Kaliszu - Biblioteka Główna - siedziba Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka w Kaliszu - Biblioteka Główna - dojazd

Najbliższe przystanki autobusowe:
ul. Górnośląska - Kaliniec, ul. Legionów - Polna

 

Kierownik: Eleonora Morawska

Zbiory Biblioteczne

Księgozbiór - ok. 100 tys. wol.:

Literatura popularnonaukowa.

Literatura piękna - klasyka polska i obca.

Lektury dla młodzieży licealnej.

Zbiory specjalne - książki mówione, mikrofilmy, kartografia, fotografie, starodruki, rękopisy, cymelia, Dokumenty Życia Społecznego.

Czasopisma - ok. 12 tys. wol.

Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów

Kierownik: Urszula Włodarska

e-mail: mbpgromadzenie@wp.pl

 

Kształtuje pożądany profil i charakter zbiorów biblioteki.

Jest jednostką, która zajmuje się gromadzeniem oraz opracowaniem zbiorów Biblioteki Głównej.

Prowadzi prace w zakresie gromadzenia i uzupełniania księgozbioru, poprzez sukcesywne przeglądanie zapowiedzi i ofert wydawniczych oraz współpracę z wydawnictwami i hurtowniami książek. Powiększa zbiory z zakresu wydawnictw zwartych i ciągłych, krajowych i zagranicznych oraz zbiorów specjalnych.

Uzupełnia księgozbiór biblioteki przyjmując dary od osób prywatnych oraz instytucji. Sukcesywnie gromadzi wszystkie dostępne źródła informacji o materiałach bibliotecznych.

Dział zajmuje się selekcją zbiorów. Prowadzi komputerową ewidencję zbiorów. Tworzy i uzupełnia komputerową bazę danych zbiorów Biblioteki Głównej. Opracowuje karty katalogowe do wszystkich katalogów biblioteki.

Prowadzi wszelkie prace umożliwiające czytelnikowi dotarcie do poszukiwanych przez niego informacji oraz zapewnia dostęp do nowości wydawniczych z różnych dziedzin wiedzy.

Dział Udostępniania i Przechowywania Zbiorów:

Kierownik: Eleonora Morawska

 

Wypożyczalnia dla Dorosłych

e-mail: mbpwyp@wp.pl

 

Udostępnia zbiory wszystkim zainteresowanym osobom (mającym ukończone 15 lat) z terenu Kalisza oraz uczniom i studentom kształcącym się w Kaliszu.

Przy zapisie do biblioteki konieczne jest posiadanie dokumentu tożsamości (legitymacji szkolnej, legitymacji studenckiej, bądź dowodu osobistego) oraz zapoznanie się z regulaminem biblioteki i zobowiązanie do jego przestrzegania.

(Wyciąg z regulaminu:

  • opłata

  • ilość jednorazowo wypożyczanych książek

  • czas na jaki można je wypożyczać

  • inne ważne punkty)

Czytelnicy wyszukują potrzebną literaturę za pomocą katalogu kartkowego - alfabetycznego i rzeczowego.

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna

e-mail: wyp.miedzybib.kalisz@tlen.pl

 

W sytuacji, kiedy poszukiwanych przez czytelnika wydawnictw nie ma na terenie Kalisza mogą być one sprowadzone z innej biblioteki w kraju. Dotyczy to również artykułów z czasopism niedostępnych na terenie miasta. W tym wypadku są one sprowadzane w postaci odbitek kserograficznych.

Przy zamawianiu konieczne jest podanie dokładnego opisu bibliograficznego danej pozycji.

Czas oczekiwania na zamówione wydawnictwo, bądź artykuł, wynosi minimum 2 tygodnie.

Kosztami przesyłki obciążony jest zamawiający czytelnik.

Zamówienia przyjmowane są w wypożyczalni Biblioteki Głównej, od poniedziałku do piątku w godzinach  12.00 - 15.00.

Czytelnia

e-mail: bgmbpczytelnia@wp.pl

 

W czytelni biblioteki udostępniane są pozycje z księgozbioru podręcznego, wszystkie pozycje oznaczone w katalogu znakiem "udostępnia się w czytelni" lub "U", zbiory specjalne i czasopisma - bieżące i oprawne.

Księgozbiór podręczny stanowią głównie źródła słownikowe, encyklopedyczne, kompendia wiedzy, leksykony i informatory oraz wydawnictwa reprezentatywne dla danej dziedziny wiedzy.

Czytelnia czasopism oferuje 40 tytułów czasopism bieżących, w tym regionalne.

Z czytelni mogą korzystać uczniowie gimnazjów, szkół średnich, studenci oraz wszyscy zainteresowani - po okazaniu karty bibliotecznej, legitymacji szkolnej, bądź studenckiej lub dowodu tożsamości.

Dział Informacyjno-Bibliograficzny

Kierownik: Maria Kubacka-Gorwecka

e-mail: bg.dib@wp.pl

 

Gromadzi i udostępnia źródła informacyjne i bibliograficzne w postaci księgozbioru bibliologicznego, bibliografii narodowych, dziedzin i zagadnień oraz innych materiałów.

Odszukaniu potrzebnych informacji służy również posiadany przez Dział księgozbiór podręczny - słowniki, encyklopedie, kompendia, informatory oraz kartoteki (regionalna, literacka, zagadnieniowa) i zbiór tematycznych wycinków prasowych.

Czytelnicy mogą otrzymać pomoc w zbieraniu bibliografii, informację o źródłach książkowych i czasopiśmienniczych wydanych w kraju i posiadanych przez bibliotekę (baza komputerowa).

Wszelkie materiały udostępniane są na miejscu, na zasadach czytelni
(8 miejsc).

Dział Zbiorów Specjalnych

Starszy kustosz: Małgorzata Kowalewska

e-mail: bgmbp.zbspec@wp.pl

 

Biblioteki, aby właściwie prowadzić działalność informacyjną i kulturalną stanęły przed koniecznością gromadzenia, opracowywania i udostępniania nie tylko książek i czasopism, ale również dokumentów zaliczanych do zbiorów specjalnych.

Zbiory specjalne to zespoły obiektów wydzielone z ogólnych zbiorów bibliotecznych ze względu na ich cechy formalne, osobno magazynowane, specjalnie opracowywane i udostępniane. Te specjalne dokumenty biblioteczne przybierają różne formy piśmiennicze, graficzne, wizualne, a nawet dźwiękowe, są wśród nich dokumenty jednostkowe, unikatowe, jak i powielane w wielu egzemplarzach.

Wartość tych zbiorów jest widoczna również przy ich udostępnianiu oraz użytkowaniu. Korzystanie z niektórych zbiorów wymaga użycia urządzeń pomocniczych do ich oglądania bądź odtwarzania.

W Bibliotece Głównej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu do zbiorów specjalnych zalicza się:

- zbiory rękopisów: biblioteka posiada ich 16, w większości są to materiały regionalne, np.: „Meldebuch : Książka meldunkowa ul. Kanonickiej  nr 8” z lat 1915 – 1931, gdzie zarządzającym domem był ks. Jan Sobczyński

- stare druki: 237 książek od XVII do pocz. XIX wieku m. in.:   Macieja z Miechowa „Chronica Polonorum” Kraków 1519 r.,  „Biblia, to jest Księgi Starego y [!] Nowego Testamentu, według łacińskiego [!]  przekładu starego …”  Wrocław 1740 r.: biblioteka posiada też kilkanaście starodruków kaliskich wydanych m. in. w Oficynie Kolegium jezuickiego : „Mowca [!] Polski … „ Kalisz 1684 r.,  Stanisław Bielicki : „Święta kaznodziejskie to iest [!] kazania doroczne …” Kalisz 1717 i in.

- cymelia: wydzielone z ogólnego księgozbioru ze względu na swój osobliwy charakter

- zbiory ikonograficzne: znaleźć tutaj można rysunki, ryciny, fotografie  i ekslibrisy, można tu wspomnieć o zbiorach ekslibrisów Władysława Kościelniaka czy zdjęciach starego Kalisza na zabytkowych pocztówkach

- zbiory kartograficzne: składają się na nie wszelkiego rodzaju mapy, plany i atlasy, a znaczna ich część to zbiory regionalne

- zbiory mikrofilmów: są one kopią dokumentu (druku, rękopisu, rysunku) sfotografowanego w znacznym zmniejszeniu i odczytywane w specjalnych czytnikach. Mikrofilm bardzo często zastępuje czytelnikowi oryginał książki, czasopisma itp. Niedostępne w oryginale czasopisma kaliskie z XIX i pocz. XX wieku jak choćby „Gazeta Kaliska”, „Kaliszanin” można przeglądać w Bibliotece Głównej właśnie w tej formie.

- księgozbiór historyczny: liczący 4832 woluminy,w jego skład wchodzi zbiór ksiąg i czasopism pozostałych jako spuścizna po kaliszaninie Alfonsie Parczewskim – prawniku, działaczu społecznym i drugim wieloletnim proboszczu kościoła pw. św. Mikołaja – ks. Janie Sobczyńskim. Trzeci księgozbiór był własnością Józefa Leopolda, ziemianina i kolekcjonera, właściciela majątku Rzepiszew pod Szadkiem. W księgozbiorach tych można znaleźć wiele w większości historycznych i ekonomicznych dzieł z XIX i początków XX wieku. Na uwagę zasługuje też pokaźna liczba druków łużyckich w których znakomitym znawcą był Alfons Parczewski.

- dokumenty życia społecznego: w skład dokumentów życia społecznego wchodzą druki ulotne w postaci broszur, książek i publikacji ciągłych. Znaleźć można tu regulaminy, materiały statystyczne, książki telefoniczne, jednodniówki, zaproszenia i in. gromadzone z terenu Kalisza i powiatu kaliskiego. Zakres tematyczny obejmuje wszystkie przejawy życia społecznego. Zbiór liczy około 4000 jednostek i cały czas się powiększa dzięki życzliwości wszystkich tych, którym zależy na zachowaniu ulotnej chwili dla potomnych. Dokumenty te stanowią uzupełnienie dorobku wydawniczego regionu.

Informacje o zasobach DŻS: zobacz

 


 

Ex Libris Biblioteki Głównej

autorstwa
Władysława Kościelniaka

Ex Libris Biblioteki Głównej autorstwa Władysława Kościelniaka.


 


Kalendarz imprez kulturalnych zorganizowanych przez

Bibliotekę Główną w 2015 roku


Biblioteka Główna, ul. Legionów 66
Promocja najnowszego wydawnictwa MBP Prochem jesteśmy i cieniem. Wspomnienia pośmiertne i nekrologi „Kaliszanina. Gazety miasta Kalisza i okolic 1871-1892” autorstwa Marii Kubackiej-Gorweckiej i Moniki Sobczak-Waliś, 16 listopada 2015


Biblioteka Główna, ul. Legionów 66
„Biblioteka przestrzenią młodego człowieka” – zajęcia z przysposobienia czytelniczego dla uczniów kl. IV ze Szkoły Podstawowej nr 15 im. Szarych Szeregów, 3 listopada 2015


Biblioteka Główna, ul. Legionów 66
Spotkanie z okazji jubileuszu 20-lecia „Filatelisty Kaliskiego” w 35. rocznicę utworzenia Okręgu Kaliskiego Polskiego Związku Filatelistów, 9 października 2015

Jubileusz 20-lecia „Filatelisty Kaliskiego” 1995-2015 – ekspozycja czasopiśmiennictwa filatelistycznego
9 października – 30 listopada 2015


Biblioteka Główna, ul. Legionów 66
IX Rajd „Śladami Przodków” pn. „Dziedzictwo źródłem tożsamości” (w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa)
12 września 2015


Biblioteka Główna, ul. Legionów 66
Warsztaty dla słuchaczy Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli „Interlis” w Kaliszu
27 sierpnia 2015


Biblioteka Główna, ul. Legionów 66
Wystawa „Od konieczności życia i śmierci, od materialności bytu” - z dziejów dobroczynności kaliskiej
6 lipca – 5 października 2015


Biblioteka Główna, ul. Legionów 66
VIII Rajd turystyczno-krajoznawczy im. Marii Konopnickiej, 22 maja 2015


Biblioteka Główna, ul. Legionów 66
„Biblioteka przestrzenią młodego człowieka” – zajęcia dla uczniów kl. IV A ze Szkoły Podstawowej nr 8 im. Bohaterów Westerplatte, 14 maja 2015


Biblioteka Główna
„Tworzeniu wielu ksiąg nie ma końca” – prezentacja multimedialna
12 maja 2015 – kl. III A, B Gimnazjum nr 10 im. Janusza Kusocińskiego, ul. Podmiejska 9A


Biblioteka Główna
„I któż by w drukowane nie wierzył gazety? - z dziejów kaliskiego czasopiśmiennictwa. Od Kroniki Miasta Kalisz do Ziemi Kaliskiej” – prezentacja multimedialna
11 maja 2015 – kl. III D, E, F Gimnazjum nr 10 im. Janusza Kusocińskiego, ul. Podmiejska 9A


Biblioteka Główna, ul. Legionów 66
Biblioteka przestrzenią „małego” człowieka
wizyta przedszkolaków z Publicznego Przedszkola nr 30 im. Krasnala Hałabały, 6 maja 2015


Biblioteka Główna, ul. Legionów 66
I któż by w drukowane nie wierzył gazety? - z dziejów kaliskiego czasopiśmiennictwa. Od Kroniki Miasta Kalisz do Ziemi Kaliskiej” – prezentacja multimedialna
4 maja 2015


Biblioteka Główna, ul. Legionów 66
Spotkanie z Rosalind Brenner, autorką książki
„Kalisz. A journey of return”, 29 kwietnia 2015


Biblioteka Główna, ul. Legionów 66
„Kaliskie lata Srebrnej Natalii” – spotkanie z Kirą Gałczyńską, 22 kwietnia 2015


Biblioteka Główna, ul. Legionów 66
Spotkanie z Anatolem Diaczyńskim, autorem książek o losach dzisiejszych Polaków w Kazachstanie
21 kwietnia 2015


Wydział Pedagogiczno-Artystyczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Kaliszu, ul. Nowy Świat 28-30
„(Od)budowa miasta historycznego.
Naród, polityka, społeczeństwo a rekonstrukcje miast zniszczonych w czasie I wojny światowej”
– konferencja międzynarodowa, 16 – 17 kwietnia 2015


Biblioteka Główna, ul. Legionów 66
Wystawa „Kolumny teatru wierzą w wieczność jak w otwarte ramiona Melpomeny” – z dziejów Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu
7 kwietnia – 29 czerwca 2015


Biblioteka Główna, ul. Legionów 66
Spotkanie z Jadwigą Miluśką-Stasiak, autorką książki „Stefan January Giller (1833-1918). Poeta, nauczyciel i działacz społeczny” (z serii „Kaliszanie”), 17 marca 2015


Biblioteka Główna, ul. Legionów 66
„Biblioteka przestrzenią młodego człowieka” – zajęcia dla uczniów ze Świetlicy Socjoterapeutycznej „Nazaret” w Kaliszu, 12 marca 2015


Biblioteka Główna, ul. Legionów 66
„Cyfrowa Encyklopedia Wielkopolan” – zajęcia bibliograficzne dla uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Opatówku, 5 marca 2015


Biblioteka Główna, ul. Legionów 66
„Biblioteka przestrzenią młodego człowieka” – zajęcia dla uczniów kl. VI Szkoły Podstawowej nr 10 z Zespołu Szkół nr 7, 4 marca 2015


Biblioteka Główna, ul. Legionów 66
Spotkanie z Krystyną Brodowską, poświęcone możliwościom elektronicznego katalogu SOWA 2 / MARC 21, 11 lutego 2015


Biblioteka Główna, ul. Legionów 66
Zajęcia z przysposobienia czytelniczego połączone z prezentacją zbiorów specjalnych
10 lutego 2015 – Szkoła Podstawowa nr 8


Biblioteka Główna, ul. Legionów 66
Wystawa „Słuchałem śpiewnej wróżby, i z ożywczej piłem fali” (Adam Asnyk) – z życia muzycznego Kalisza
15 stycznia – 31 marca 2015


Kalendarz imprez kulturalnych zorganizowanych przez

Bibliotekę Główną w 2014 roku


Biblioteka Główna przy ul. Legionów 66
Zajęcia z przysposobienia czytelniczego połączone z prezentacją zbiorów specjalnych
17 grudnia 2014 – Szkoła Podstawowa nr 8


Biblioteka Główna przy ul. Legionów 66
Spotkanie ze Sławomirem Koprem, autorem książek historycznych, 16 grudnia 2014


Biblioteka Główna przy ul. Legionów 66
„Cyfrowa Encyklopedia Wielkopolan” – zajęcia bibliograficzne dla uczniów klas V ze Szkoły Podstawowej w Stawiszynie, 15 grudnia 2014


Biblioteka Główna przy ul. Legionów 66
Spotkanie z Anetą Ponomarenko, autorką książki „Ostatnie śledztwo”, 8 grudnia 2014


Biblioteka Główna przy ul. Legionów 66
„Bo masz w łunach, bo masz w dymie wypalone imię” – prezentacja multimedialna
5 grudnia 2014 – II Liceum Ogólnokształcące


IV Liceum Ogólnokształcące, ul. Widok 96a
„Rodzinnemu Miastu – Pamiętamy o Adamie Asnyku” – prelekcja i pokaz multimedialny Małgorzaty Kowalewskiej
21 listopada 2014


Biblioteka Główna przy ul. Legionów 66
„Bo masz w łunach, bo masz w dymie wypalone imię” – prezentacja multimedialna
19 listopada 2014 – Gimnazjum nr 7


Zespół Szkół w Piotrowie
„Bo masz w łunach, bo masz w dymie wypalone imię” – prezentacja multimedialna, 17 i 24 listopada 2014


Gimnazjum nr 10, ul. Podmiejska 9a
„Bo masz w łunach, bo masz w dymie wypalone imię” – prezentacja multimedialna, 4 i 18 listopada 2014


Zespół Szkół nr 7 im. Marii Konopnickiej, ul. Karpacka 3
„Rodzinnemu Miastu – Pamiętamy o Marii Konopnickiej” – prelekcja i pokaz multimedialny Małgorzaty Kowalewskiej
24 i 28 października 2014 – Gimnazjum


Biblioteka Główna przy ul. Legionów 66
„Rodzinnemu Miastu – Pamiętamy o Adamie Asnyku” – prelekcja i pokaz multimedialny Małgorzaty Kowalewskiej
22 października 2014 – Gimnazjum z Zespołu Szkół w Kamieniu – kl. II i III


„Bo masz w łunach, bo masz w dymie wypalone imię” – prezentacja multimedialna poświęcona zburzeniu Kalisza w sierpniu 1914
21, 22 i 28 października 2014 –
Gimnazjum nr 1 im. Prymasa Tysiąclecia w Kaliszu


Biblioteka Główna przy ul. Legionów 66
Spotkanie z prof. Krzysztofem Walczakiem, prof. Ewą Andrysiak i Ewą Obałą, autorami książki „Józef Radwan (1858-1936). Prawnik, wydawca i działacz społeczny” (z serii „Kaliszanie”), 21 października 2014


Biblioteka Główna przy ul. Legionów 66
„Bo masz w łunach, bo masz w dymie wypalone imię” – prezentacja multimedialna
20 października 2014 – Środowiskowy Hufiec Pracy


Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
„Biblioteka, Książka, Informacja, Internet 2014” – konferencja naukowa, 16 – 17 października 2014


Biblioteka Główna przy ul. Legionów 66
Spotkanie z okazji jubileuszu 60-lecia filatelistyki kaliskiej, 9 października 2014


III Liceum Ogólnokształcące
im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu
„Bo masz w łunach, bo masz w dymie wypalone imię” – prezentacja multimedialna poświęcona zburzeniu Kalisza w sierpniu 1914, 7 i 9 października 2014


Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu
„Płyń pieśni po wodzie, Łącz dłonie ku zgodzie”. 120 lat działalności Kaliskiego Towarzystwa Wioślarskiego – wystawa prezentowana podczas Jubileuszu KTW
27 września – 10 października 2014


Biblioteka Główna przy ul. Legionów 66
„Bo masz w łunach, bo masz w dymie wypalone imię” – prezentacja multimedialna poświęcona zburzeniu Kalisza w sierpniu 1914 roku połączona ze zwiedzaniem wystawy „Przyodziany klęski chmurą i ognia purpurą - Kalisz w 1914 roku”
26 września 2014 – Środowiskowy Hufiec Pracy


Biblioteka Główna przy ul. Legionów 66
Prelekcje multimedialne w ramach 22. Europejskich Dni Dziedzictwa: Moniki Sobczak-Waliś - „Dzieje Kalisza w 1914 r.” Józefa Szutkowskiego i Jerzego Aleksandra Splitta - „Album de Kalisch” Jana Wilhelma Diehla
16 września 2014


Biblioteka Główna przy ul. Legionów 66
Wystawa „Kolegium jezuickie w dziejach miasta Kalisza
4 sierpnia – 6 października 2014


Biblioteka Główna przy ul. Legionów 66
Wystawa „Przyodziany klęski chmurą i ognia purpurą – Kalisz w 1914 roku” (w ramach obchodów 100-lecia zburzenia Kalisza), 4 lipca – 31 grudnia 2014


Biblioteka Główna przy ul. Legionów 66
Wystawa „Stanisław Wojciechowski – Honorowy Obywatel Miasta Kalisza – 145. rocznica urodzin”
26 czerwca – 31 lipca 2014


Biblioteka Główna przy ul. Legionów 66
Zajęcia z przysposobienia czytelniczego dla uczniów Gimnazjum w Cekowie-Kolonii, połączone z prezentacją zbiorów specjalnych, 9 czerwca 2014


Biblioteka Główna przy ul. Legionów 66
Zajęcia z przysposobienia czytelniczego dla uczniów Szkoły Podstawowej w Cekowie-Kolonii, połączone z prezentacją zbiorów specjalnych, 6 czerwca 2014


Biblioteka Główna przy ul. Legionów 66
„Tworzeniu wielu ksiąg nie ma końca” – prezentacja multimedialna poświęcona dziejom książki kaliskiej oraz historii kaliskich bibliotek, drukarni i księgarni
4 czerwca 2014


Zespół Szkół nr 7 im. Marii Konopnickiej
przy ul. Karpackiej 3
„Rodzinnemu Miastu – Pamiętamy o Marii Konopnickiej” – prelekcja i pokaz multimedialny Małgorzaty Kowalewskiej, 29 maja 2014


Biblioteka Główna przy ul. Legionów 66
Zajęcia z przysposobienia czytelniczego dla uczniów Zespołu Szkół nr 11, połączone z prezentacją zbiorów specjalnych Biblioteki Głównej, 29 maja 2014


Biblioteka Główna przy ul. Legionów 66
„Starodruki i inne zbiory specjalne w Bibliotece Głównej” – spotkanie ze studentami I roku Filologii Polskiej i Klasycznej, 19 maja 2014


Biblioteka Główna przy ul. Legionów 66
Zajęcia z przysposobienia czytelniczego połączone z prezentacją zbiorów specjalnych Biblioteki Głównej
15 maja 2014


Biblioteka Główna przy ul. Legionów 66
„Tworzeniu wielu ksiąg nie ma końca” – prezentacja multimedialna poświęcona dziejom książki kaliskiej oraz historii kaliskich bibliotek, drukarni i księgarni
14, 15, 22, 26, 28 maja 2014


Biblioteka Główna przy ul. Legionów 66
Wycieczka szkoleniowa bibliotekarzy z Sekcji Bibliotekarskiej Związku Nauczycielstwa Polskiego w Tychach, 12 kwietnia 2014


Biblioteka Główna przy ul. Legionów 66
Wystawa „WOLNOŚĆ KOCHAM I ROZUMIEM, WOLNOŚCI ODDAĆ NIE UMIEM” 4 czerwca 1989 – zaczęło się w Polsce ..., 10 kwietnia – 10 czerwca 2014


Biblioteka Główna przy ul. Legionów 66
Wystawa „Cicha poezja światów w głąb ludzkich spływa dusz” – KALISCY MISTRZOWIE PĘDZLA
7 kwietnia – 30 czerwca 2014


Biblioteka Główna przy ul. Legionów 66
Warsztaty dla słuchaczy Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli „Interlis” w Kaliszu
5 kwietnia 2014


Biblioteka Główna przy ul. Legionów 66
Spotkanie z Georgiem Hansenem, autorem książki „Kiedy Kalisz był niemiecki...”, 2 kwietnia 2014


Biblioteka Główna przy ul. Legionów 66
Zajęcia z przysposobienia czytelniczego połączone z prelekcją na temat historii kościoła św. Mikołaja w Kaliszu, 26 marca 2014


Biblioteka Główna przy ul. Legionów 66
„Na freskach Tetmajera Madonna nam się ukaże” – prelekcja na temat historii kościoła św. Mikołaja w Kaliszu, 25 marca 2014


Biblioteka Główna przy ul. Legionów 66
„Sama wśród mężczyzn. Zofia Nałkowska jako instytucja życia literackiego” – spotkanie z prof. dr hab. Ewą Kraskowską, 18 marca 2014


Biblioteka Główna przy ul. Legionów 66
„Rodzinnemu Miastu” – prelekcja i pokaz multimedialny dla uczniów II Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki i Zespołu Szkół Techniczno-Elektronicznych
14 marca 2014


Biblioteka Główna przy ul. Legionów 66
Spotkanie z Jackiem Jędrzejakiem, autorem książki „Kontrabas i bumerang”, 11 marca 2014


Biblioteka Główna przy ul. Legionów 66
Zajęcia z przysposobienia czytelniczego dla słuchaczy Ochotniczego Hufca Pracy w Kaliszu, 3 marca 2014


Biblioteka Główna przy ul. Legionów 66
„Rodzinnemu Miastu” – prelekcja i pokaz multimedialny dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka, 24 lutego 2014


Spotkania z Iwoną Kienzler, autorką książki „Maria Konopnicka. Rozwydrzona bezbożnica”, 18 lutego 2014
I Liceum Ogólnokształcące przy ul. Grodzkiej 1

Biblioteka Główna przy ul. Legionów 66


Biblioteka Główna przy ul. Legionów 66
„Ciało i styl – o kobietach w prozie Zofii Nałkowskiej” - zwiedzanie wystawy przez uczniów kl. I Technikum nr 4 przy Zespole Szkół Techniczno-Elektronicznych im. ks. Józefa Sieradzana w Kaliszu, 18 lutego 2014


Biblioteka Główna przy ul. Legionów 66
Spotkanie wiceprezydenta Kalisza Dariusza Grodzińskiego i Marzeny Ścisłej, naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki, z dyrektorami kaliskich instytucji kultury, 11 lutego 2014


Biblioteka Główna przy ul. Legionów 66
„Cyfrowa Encyklopedia Wielkopolan” – zajęcia bibliograficzne dla uczniów klas V i VI ze Szkoły Podstawowej w Stawiszynie, 4 lutego 2014


Biblioteka Główna przy ul. Legionów 66
Wystawa „Na freskach Tetmajera Madonna nam się ukaże – historia kościoła św. Mikołaja”, 3 lutego – 31 marca 2014


Biblioteka Główna przy ul. Legionów 66
„Rodzinnemu Miastu” – prelekcja i pokaz multimedialny dla uczniów II Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki poświęcony związkom Adama Asnyka z Kaliszem, 23, 24 i 30 stycznia 2014


Biblioteka Główna przy ul. Legionów 66
Wystawa „Ciało i styl – o kobietach w prozie Zofii Nałkowskiej”, 17 stycznia – 31 marca 2014


Kalendarz imprez kulturalnych zorganizowanych przez

Bibliotekę Główną w 2013 roku


Biblioteka Główna przy ul. Legionów 66
Spotkanie z dr Bogumiłą Celer, autorką książki „Eligiusz Kor-Walczak (1913-2000). Autor baśni i legend kaliskich” (z serii „Kaliszanie”), 17 grudnia 2013


Biblioteka Główna przy ul. Legionów 66
Wystawa „Historia kaliskiego więzienia”
2 grudnia 2013 - 31 stycznia 2014


Biblioteka Główna przy ul. Legionów 66
Spotkanie z prof. nadzw. dr. hab. Michałem Jarneckim, autorem książki „Stefan Szolc-Rogoziński (1861-1896). Z Kalisza do Kamerunu” (z serii „Kaliszanie”)
26 listopada 2013


Biblioteka Główna przy ul. Legionów 66
Wizyty uczennic klasy II oraz IV z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Zesłańców Sybiru w Kaliszu
12 i 14 listopada 2013


Biblioteka Główna przy ul. Legionów 66
Wizyty uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 10 w Kaliszu
7, 12 i 29 listopada 2013


Biblioteka Główna przy ul. Legionów 66
Wizyta uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 15 w Kaliszu
6 listopada 2013


Biblioteka Główna przy ul. Legionów 66
Wystawa „Historia Parku Miejskiego w Kaliszu”
25 października 2013 - 13 stycznia 2014


Biblioteka Główna przy ul. Legionów 66
„Przeciw elitom” - wykład prof. UAM dr. hab. Piotra Łuszczykiewicza – z okazji obchodów Roku Juliana Tuwima (w ramach cyklu „Sztuka interpretacji”)
22 października 2013


Biblioteka Główna przy ul. Legionów 66
„Biblioteka pomysłów” - spotkanie regionalne dla bibliotekarzy, 18 października 2013


Biblioteka Główna przy ul. Legionów 66
Wizyta uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 8 w Kaliszu
10 października 2013


Biblioteka Główna przy ul. Legionów 66
Spotkanie z Jerzym Bielawskim, poświęcone wystawie „Historia literatury znaczkami pisana. W 175. rocznicę urodzin Adama Asnyka”, 11 września 2013


Biblioteka Główna przy ul. Legionów 66
Warsztaty dla słuchaczy Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli „Interlis” w Kaliszu
20 sierpnia 2013


Biblioteka Główna przy ul. Legionów 66
„Historia literatury znaczkami pisana - w 175. rocznicę urodzin Adama Asnyka” - wystawa filatelistyczna
22 lipca - 14 października 2013


Biblioteka Główna przy ul. Legionów 66
Zajęcia z przysposobienia czytelniczego dla uczniów Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika Zespołu Szkół w Piotrowie, 19 czerwca 2013


Biblioteka Główna przy ul. Legionów 66
Spotkanie z Anetą Ponomarenko, autorką książki „Dom śmierci” (w ramach cyklu „Młodzi bibliofani prezentują”)
4 czerwca 2013


Biblioteka Główna przy ul. Legionów 66
Wizyta uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 8 w Kaliszu
24 maja 2013


Biblioteka Główna przy ul. Legionów 66
Wystawa „Przewodnik po Kaliszu 1913 roku”
22 kwietnia - 15 lipca 2013


Biblioteka Główna przy ul. Legionów 66
Spotkanie z dr. Piotrem Gołdynem, autorem książki „Sławomir Czerwiński (1885 - 1931). Minister oświaty, przyjaciel Kalisza” (z serii „Kaliszanie”), 9 kwietnia 2013


Biblioteka Główna przy ul. Legionów 66
„Powstanie Styczniowe” – zwiedzanie wystawy oraz warsztaty dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 15
5 kwietnia 2013


Biblioteka Główna przy ul. Legionów 66
Zajęcia z przysposobienia czytelniczego oraz warsztaty dla uczniów Zespołu Szkół Techniczno-Elektronicznych
26 marca 2013


Biblioteka Główna przy ul. Legionów 66
„Powstanie Styczniowe” – zwiedzanie wystawy oraz warsztaty dla uczniów II Liceum Ogólnokształcącego
15 i 25 marca 2013


Biblioteka Główna przy ul. Legionów 66
Wizyta uczennic z kółka dziennikarskiego działającego przy Szkole Podstawowej nr 13 w Kaliszu, 7 marca 2013


Biblioteka Główna przy ul. Legionów 66
„Powstanie Styczniowe” – zwiedzanie wystawy oraz warsztaty dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego i studentów filologii polskiej, 26 lutego 2013


Biblioteka Główna przy ul. Legionów 66
Spotkanie z dr Agatą Walczak-Niewiadomską, autorką książki „Jan Sobczyński (1861 - 1942). Kronikarz Kalisza”
(z serii „Kaliszanie”), 19 lutego 2013


Biblioteka Główna przy ul. Legionów 66
Spotkanie z uczniami Gimnazjum Sióstr Nazaretanek w Kaliszu, 12 lutego 2013


Biblioteka Główna przy ul. Legionów 66
„GLORIA VICTIS. Miejsca pamięci powstania styczniowego na terenie powstańczego województwa kaliskiego” – spotkanie członków Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Prowadzenie: Monika Sobczak-Waliś
6 lutego 2013


Biblioteka Główna przy ul. Legionów 66
Wizyta uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej w Kaliszu, 30 stycznia 2013


Biblioteka Główna przy ul. Legionów 66
Wystawa „W krwawym polu srebrne ptaszę… O czym mówią pieśni Powstania Styczniowego”
21 stycznia - 15 kwietnia 2013


Biblioteka Główna przy ul. Legionów 66
„Myć się czy wietrzyć. Dramatyczne dzieje higieny od starożytności do dziś” - spotkanie z Małgorzatą Sokołowską, 8 stycznia 2013


Kalendarz imprez kulturalnych zorganizowanych przez

Bibliotekę Główną w 2012 roku


Biblioteka Główna przy ul. Legionów 66
„Nad Wisłą i Tybrem” - spotkanie z Jarosławem Mikołajewskim, 4 grudnia 2012


Biblioteka Główna przy ul. Legionów 66
Spotkanie z uczniami Szkoły Podstawowej nr 15 im. Szarych Szeregów w Kaliszu, 26 listopada 2012


Biblioteka Główna przy ul. Legionów 66
„Zagrabione – odzyskane. Zwroty polskich zbiorów bibliotecznych po traktacie ryskim – nowe dokumenty z archiwów polskich i zagranicznych” - spotkanie z Hanną Łaskarzewską, 21 listopada 2012


Biblioteka Główna przy ul. Legionów 66
„Książka w życiu pomaga” - spotkanie z uczniami Szkoły Podstawowej nr 23, 20 listopada 2012


Biblioteka Główna przy ul. Legionów 66
Wystawa „Wzajemne kontakty Polonia – Italia na przestrzeni wieków”
15 października 2012 - 15 stycznia 2013


Biblioteka Główna przy ul. Legionów 66
Wystawa „ZAKAZ CZYTANIA! - o cenzurze i jej twarzach”
1 - 13 października 2012


Biblioteka Główna przy ul. Legionów 66
„Tajemnice codzienności domu Iwaszkiewiczów” - spotkanie z Ludwiką Włodek w ramach XX Europejskich Dni Dziedzictwa „Tajemnice codzienności” (z cyklu „Młodzi bibliofani prezentują”), 21 września 2012


Biblioteka Główna przy ul. Legionów 66
„Miłość” - wystawa oparta na tekstach Janusza Korczaka (w ramach obchodów Roku Janusza Korczaka)
4 lipca - 30 września 2012


Biblioteka Główna przy ul. Legionów 66
Wystawa „Jan Paweł II – w 15. rocznicę wizyty kaliskiej”
4 - 30 czerwca 2012


Biblioteka Główna przy ul. Legionów 66
Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej Kalisza, 30 maja 2012


Biblioteka Główna przy ul. Legionów 66
Warsztaty poświęcone komiksowi, z udziałem uczestników konkursu „Biblio story” organizowanego przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, 22 maja 2012


Biblioteka Główna przy ul. Legionów 66
„Sakramenty popkultury” - spotkanie z Ignacym Karpowiczem (z cyklu „Młodzi bibliofani prezentują”)
20 kwietnia 2012


Biblioteka Główna przy ul. Legionów 66
Wystawa „CZAR MINIONYCH LAT – przewodnik po Kaliszu 1912 roku”, 5 kwietnia - 31 maja 2012


Biblioteka Główna przy ul. Legionów 66
Spotkanie z dr Anną Szurczak, autorką książki „Edward Polanowski. Badacz dziewiętnastowiecznego Kalisza” (z serii „Kaliszanie”), 3 lutego 2012


Biblioteka Główna przy ul. Legionów 66
„Lepiej palić fajkę niż czarownice” - spotkanie z księdzem Adamem Bonieckim, 25 stycznia 2012


Biblioteka Główna przy ul. Legionów 66
Spotkanie z Krystyną Brodowską poświęcone systemowi informatycznemu SOWA 2 / MARC 21, 23 lutego 2012


Biblioteka Główna przy ul. Legionów 66
„Kieszonkowiec słów” - spotkanie z Wojciechem Kuczokiem (z cyklu „Młodzi bibliofani prezentują”)
20 stycznia 2012


Biblioteka Główna przy ul. Legionów 66
Wystawa „SPRAWY LUDZKIE W WYMIARZE PONADCZASOWYM – 100. rocznica urodzin Mieczysława Kościelniaka”, 5 stycznia - 31 marca 2012


Kalendarz imprez kulturalnych zorganizowanych przez

Bibliotekę Główną w 2011 roku


Biblioteka Główna przy ul. Legionów 66
„Tajniki adaptacji filmowej” – spotkanie z prof. dr hab. Małgorzatą Hendrykowską i prof. dr. hab. Markiem Hendrykowskim (z cyklu „Spotkania z COOLturą”)
9 grudnia 2011


Biblioteka Główna przy ul. Legionów 66
Spotkanie z Arkadiuszem Pacholskim, promocja jego najnowszej książki „Niemra”, 25 listopada 2011


Biblioteka Główna przy ul. Legionów 66
„Tischner – nauczyciel nadziei” - spotkanie z Wojciechem Bonowiczem, 18 listopada 2011


Biblioteka Główna przy ul. Legionów 66, organizator: Wydawnictwo WBPiCAK w Poznaniu
Spotkanie ze Szczepanem Kopytem i Krzysztofem Siwczykiem (w ramach cyklu „Seryjni poeci w Wielkopolsce”), 4 listopada 2011


Biblioteka Główna przy ul. Legionów 66
„Jak to się robi – tajemnice kierownika produkcji” - spotkanie z Januszem Bolesławem Czechem
21 października 2011


Biblioteka Główna przy ul. Legionów 66
Wystawa „Kaliszanie – pozostała po nich pamięć...”
5 października - 31 grudnia 2011


Biblioteka Główna przy ul. Legionów 66
„Chrystianizacja Imperium Romanum” - spotkanie z prof. UAM dr. hab. Kazimierzem Ilskim (w ramach XIX Europejskich Dni Dziedzictwa „Kamienie milowe”)
9 września 2011


Biblioteka Główna przy ul. Legionów 66
Wystawa „2011 – Międzynarodowy Rok Chemii. Maria Skłodowska-Curie”, 5 sierpnia - 30 września 2011


Biblioteka Główna przy ul. Legionów 66
Spotkanie z dr. Markiem Słoniem, kierownikiem Pracowni Atlasu Historycznego Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk oraz pracownikami naukowymi Pracowni
1 lipca 2011


Biblioteka Główna przy ul. Legionów 66
Wystawa „Jubileuszowy 60-letni przegląd dokonań Zenona Prętczyńskiego – architekta z prawem twórcy”
20 czerwca - 31 sierpnia 2011


Filia nr 1 Oddział Dziecięcy, miejsce: Biblioteka Główna
Pasowanie na czytelnika, 10 czerwca 2011


Biblioteka Główna przy ul. Legionów 66
„Co pisarze wiedzą o nauce” – spotkanie z dr Kornelią Rybicką (z cyklu „Spotkania z COOLturą”)
13 maja 2011


Biblioteka Główna przy ul. Legionów 66
„(Nie)ludzki śmiech, czyli o komizmie w polskiej literaturze najnowszej” – spotkanie z prof. UAM dr. hab. Tomaszem Mizerkiewiczem (z cyklu „Spotkania z COOLturą”)
8 kwietnia 2011


Biblioteka Główna przy ul. Legionów 66
Wystawa „ŚWIAT (poema naiwne)” Czesława Miłosza
4 kwietnia - 30 lipca 2011


Biblioteka Główna przy ul. Legionów 66
„Słowa miodem pisane” - spotkanie z mistrzem pszczelarskim, Jerzym Gnerowiczem, 18 marca 2011


Biblioteka Główna przy ul. Legionów 66
„Czyj to był sen? Tłumacz i tajemnice przekładu” – spotkanie z prof. UAM dr hab. Bogumiłą Kaniewską (z cyklu „Spotkania z COOLturą”), 4 marca 2011


Biblioteka Główna przy ul. Legionów 66
Posiedzenie zarządu Polskiego Związku Bibliotek
28 lutego - 1 marca 2011


Biblioteka Główna przy ul. Legionów 66
„Kaliszanie” – narodziny serii -
spotkanie z prof. UŁ dr hab. Ewą Andrysiak i prof. UWr. dr. hab. Krzysztofem Walczakiem, 18 lutego 2011


Biblioteka Główna przy ul. Legionów 66
Wystawa „Stefan Szolc-Rogoziński (1861-1896) - podróżnik, odkrywca, etnograf”, 13 stycznia - 31 marca 2011


Kalendarz imprez kulturalnych zorganizowanych przez

Bibliotekę Główną w 2010 roku


Biblioteka Główna przy ul. Legionów 66
Salon Literacki Arkadiusza Pacholskiego - spotkanie ze Stanisławem Beresiem, 10 grudnia 2010


Biblioteka Główna przy ul. Legionów 66
Salon Literacki Arkadiusza Pacholskiego - spotkanie z Moniką Rakusą, 26 listopada 2010


Biblioteka Główna przy ul. Legionów 66
Spotkanie z Anną Tabaką, Maciejem Błachowiczem i Krzysztofem Oleksiakiem, twórcami książki „Nowy Kaliszanin”, 19 listopada 2010


Biblioteka Główna przy ul. Legionów 66
Salon Literacki Arkadiusza Pacholskiego - spotkanie z Kazimierzem Orłosiem, 12 listopada 2010


Biblioteka Główna przy ul. Legionów 66
Wystawa „ … odszedł – została jego Polska z nami – z tym testamentem, który spisał życiem, krwią – twardą mocą …” – pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego w 75. rocznicę śmierci, 5 listopada 2010 - 8 stycznia 2011


Biblioteka Główna przy ul. Legionów 66
Salon Literacki Arkadiusza Pacholskiego - spotkanie z Izabelą Fietkiewicz-Paszek, 29 października 2010


Biblioteka Główna przy ul. Legionów 66
„Sacrum i profanum w twórczości Tomasza Manna” - spotkanie z dr. Jackiem Kępą, 22 października 2010


Biblioteka Główna przy ul. Legionów 66
„Mecenat kulturalny kaliskich przemysłowców w latach międzywojennych” - spotkanie z dr Ewą Kłysz
23 września 2010


Od liryzmu do pornografii - erotyzm
w literaturze polskiej
Narracja: prof. dr hab. Józef Tomasz Pokrzywniak
Wybrane teksty w wykonaniu Macieja Grzybowskiego
16 września 2010


W wypożyczalni Biblioteki Głównej MBP im. Adama Asnyka w Kaliszu zorganizowana została wystawa pt.:
Rok kultury niezależnej. Literatura i kultura w czasach zniewolenia
lipiec - październik 2010


Biblioteka Główna przy ul. Legionów 66
Inauguracja wystawy „Eligiusz Kor-Walczak. Niech zapłonie znicz”, 25 maja, wystawa czynna 12 maja - 30 czerwca 2010


Biblioteka Główna przy ul. Legionów 66
Spotkanie z Aleksandrą Warczyńską z Pracowni Krajoznawczej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, 6 maja 2010


Biblioteka Główna przy ul. Legionów 66
Spotkanie z dr. Piotrem Łuszczykiewiczem i jego książką „Piosenka w poezji pokolenia ery transformacji”
26 marca 2010


Biblioteka Główna przy ul. Legionów 66
Inauguracja wystawy
Asnykowcy - Miastu (1990 - 2010)”
5 marca - 30 kwietnia 2010


Biblioteka Główna przy ul. Legionów 66
„Zabytkowe szaty liturgiczne w kolegiacie pw. Wniebowzięcia NMP w Kaliszu i ich ofiarodawcy” - spotkanie z dr Ewą Andrzejewską, 25 lutego 2010


Kalendarz imprez kulturalnych zorganizowanych przez

Bibliotekę Główną w 2009 roku


Biblioteka Główna przy ul. Legionów 66
Wystawa „Historia szkolnictwa wyższego w Kaliszu”
15 grudnia 2009 - 27 lutego 2010


Biblioteka Główna przy ul. Legionów 66
„Jak powstawała Polska” - spotkanie z prof. dr. hab. Andrzejem Buko, 14 grudnia 2009


Biblioteka Główna przy ul. Legionów 66
„Od adwentu do Trzech Króli – czas, wiara i tradycja w języku zapisane” - spotkanie z prof. dr. hab. Andrzejem Sieradzkim
(w ramach cyklu „Spotkania z COOLturą”)
4 grudnia 2009


Biblioteka Główna przy ul. Legionów 66
„Najnowsza literatura polska” - spotkanie prof. dr. hab. Przemysława Czaplińskiego ze studentami
16 listopada 2009


Biblioteka Główna przy ul. Legionów 66
Spotkania poświęcone digitalizacji zbiorów bibliotecznych, 12 listopada 2009


Biblioteka Główna przy ul. Legionów 66
„Zostań genealogiem swej rodziny. Genealogia dla każdego” - spotkanie z Grzegorzem Mendyką, 22 października 2009


Biblioteka Główna przy ul. Legionów 66
„Spotkania Marii Dąbrowskiej i Haliny Sutarzewicz – kaliskich dam literatury” - otwarcie wystawy i wykład Pawła Kuszczyńskiego, 20 października 2009


Biblioteka Główna przy ul. Legionów 66
Salon Literacki Arkadiusza Pacholskiego - spotkanie z Eustachym Rylskim, 16 października 2009


Biblioteka Główna przy ul. Legionów 66
„Odnowa polszczyzny – dzieło Jana Pawła II” - spotkanie z prof. dr. hab. Stanisławem Mikołajczakiem
15 października 2009


Biblioteka Główna przy ul. Legionów 66
„Kozłówka dla zakochanych” - spotkanie z Krzysztofem Kornackim, 30 września 2009


Biblioteka Główna przy ul. Legionów 66
„W poszukiwaniu urody życia” - spotkanie z Kazimierą Lissy-Kalafarską, 22 września 2009


Biblioteka Główna przy ul. Legionów 66
Wystawa „Losy ludności Ziemi Kaliskiej w wojnie obronnej 1939 roku”, 17 sierpnia - 25 września 2009


Biblioteka Główna przy ul. Legionów 66
Wystawa „Exlibris Sienkiewiczowski ze zbiorów Muzeum w Woli Okrzejskiej w 105. rocznicę wizyty pisarza w Kaliszu”, 3 lipca - 10 sierpnia 2009


Biblioteka Główna przy ul. Legionów 66
Wystawa „Mecenat wydawniczy Miasta Kalisza w latach 2000-2008”, 5 - 30 czerwca 2009


Biblioteka Główna przy ul. Legionów 66
„Czytelnik jako kobieta” - spotkanie z prof. dr hab. Ewą Kraskowską (w ramach cyklu „Spotkania z COOLturą”
29 maja 2009


Biblioteka Główna przy ul. Legionów 66
Spotkanie z księdzem profesorem Stanisławem Olejnikiem, 22 maja 2009


Biblioteka Główna przy ul. Legionów 66
„Starodruki ze zbiorów Biblioteki Głównej” - zajęcia dla studentów, 11 maja 2009


Biblioteka Główna przy ul. Legionów 66
Otwarcie wystawy „Ryszard Cieślak - aktor Jerzego Grotowskiego”, 8 - 30 maja 2009


Biblioteka Główna przy ul. Legionów 66
„Lubię Śnić” - wieczór poetycki Jerzego Ścieśka
22 kwietnia 2009


Biblioteka Główna przy ul. Legionów 66
Wystawa „Piąty Rok Członkostwa Polski w Unii Europejskiej”, kwiecień 2009


Biblioteka Główna przy ul. Legionów 66
Być arystokratą, dar losu czy klątwa?
spotkanie z dr. Wojciechem Wielopolskim
(w ramach cyklu „Spotkania z COOLturą”)
27 marca 2009


Biblioteka Główna przy ul. Legionów 66
„Aforystyka - Mądrość w bikini” - spotkanie
z Krzysztofem Martyną, 13 lutego 2009


Biblioteka Główna przy ul. Legionów 66
Wystawa z okazji Międzynarodowego Roku Astronomii,
4 lutego - 31 marca 2009


Biblioteka Główna przy ul. Legionów 66
„Sarmatyzm wczoraj i dziś” – spotkanie
z prof. dr. hab. Józefem Tomaszem Pokrzywniakiem
(w ramach „Spotkań z COOLturą”), 23 stycznia 2009


Kalendarz imprez kulturalnych zorganizowanych przez

Bibliotekę Główną w 2008 roku


Biblioteka Główna przy ul. Legionów 66
Wystawa pt. „90. rocznica powstania wielkopolskiego” -
grudzień 2008 - styczeń 2009


Młodzi i nieco starsi o Herbercie
(w ramach projektu Pan Cogito w Kaliszu)
Herbertowskie senioraty,
23 października,
Sala Recepcyjna Ratusza


Konkurs plastyczny
(w ramach projektu Pan Cogito w Kaliszu
)
Biblioteka Główna, ul. Legionów 66
 - rozstrzygnięcie


Pan Cogito w Kaliszu
Spotkanie z panią Bogusławą Latawiec
w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Adama Asnyka


Młodzi i nieco starsi o Herbercie
(w ramach projektu Pan Cogito w Kaliszu
)
Herbertowskie junioraty,
22 października,
Sala Recepcyjna Ratusza


Ale kino! W 100-lecie srebrnego ekranu w Kaliszu
(w ramach cyklu „Spotkania z COOLturą”)
z udziałem Małgorzaty i Marka Hendrykowskich
z Zakładu Filmu i Telewizji UAM
Biblioteka Główna, ul. Legionów 66, 17 października


Biblioteka Główna, Legionów 66
Wystawa -
ROK 2008 - Rokiem Zbigniewa Herberta.

 10. rocznica śmierci


Turniej recytatorski (w ramach projektu Pan Cogito
w Kaliszu) Biblioteka Główna, ul. Legionów 66
- przesłuchania, 13 października 2008

Rozstrzygnięcie konkursu


Bibliofilatelia - sztuka łączenia kolekcjonerskich pasji spotkanie z dr. inż. Jerzym Dudą (współorganizator: Polski Związek Filatelistów Zarząd Okręgu Kaliskiego), 
10 października 2008


Udział społeczeństwa Ziemi Kaliskiej w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919 - spotkanie z dr. Andrzejem Szymańskim, 3 września 2008, Biblioteka Główna


Rzecz o Adamie Asnyku w 170.  rocznicę urodzin. Wystawa w Bibliotece Głównej przy Legionów 66.


Biblioteka Główna, Legionów 66, lipiec 2008 - 
„Świat wokół nas” – wystawa prac plastycznych uczniów i absolwentów Gimnazjum nr 3 w Kaliszu


Elementy izraelskiej tożsamości w autobiograficznej „Opowieści o miłości i mroku” Amosa Oza
– spotkanie z dr Anną Szurczak,
Biblioteka Główna, 15 maja, godz. 18.00


„Tych miasteczek nie ma już… Żydowskie pejzaże we wspomnieniach i kreacjach artystycznych” – spotkanie ze Zbigniewem Pakułą, 13 maja, godz. 19.00


Wystawa "ŚLADAMI PAMIĘCI",
12 maja, Biblioteka Główna, Legionów 66


„Tych miasteczek nie ma już… Żydowskie pejzaże we wspomnieniach i kreacjach artystycznych” – spotkanie z Piotrem Szewcem, 12 maja 2008


Biblioteka Główna, Legionów 66, 17 kwietnia
Kolejne spotkanie w kręgu „Wierzbaka"
Dwie ojczyzny Konrada Sutarskiego


„Co nam po PRL-u”
Spotkania z COOLturą)
Biblioteka Główna, 4 kwietnia 2008


Wystawa 450. LAT POCZTY POLSKIEJ

Biblioteka Główna, kwiecień 2008


XXX Ogólnopolski Festiwal Zespołów Muzyki Dawnej SCHOLA CANTORUM
Biblioteka Główna


Od Szekspira do Monty Pythona
(cykl: Spotkania z COOLturą)
Biblioteka Główna, 18 stycznia 2008


Kalendarz imprez kulturalnych zorganizowanych przez

Bibliotekę Główną w 2007 roku


„Piosenka jest dobra na wszystko”
– w dwugłosie o popkulturze udział wzięli
Piotr Duster i Piotr Łuszczykiewicz
(w ramach cyklu „Spotkania z COOLturą”)
Biblioteka Główna, 7 grudnia 2007


100. lecie Biblioteki im. Adama Asnyka
80. lecie Miejskiej Biblioteki Publicznej
Inauguracja wystawy wspomnieniowej,
Biblioteka Główna, ul. Legionów 66, 30 listopada 2007


Fotoreportaż z przesłuchań w konkursie na prezentację pt.: „Wyspiański odkrywany na nowo”, Biblioteka Główna,  19 listopada 2007


Turniej recytatorski dla uczniów szkół gimnazjalnych (twórczość Stanisława Wyspiańskiego), przesłuchania 15 listopada,  Biblioteka Główna


Nie od razu Kraków zbudowano -
krakowski jubileusz 750. lecia lokacji,
Biblioteka Główna, 27 września 2007


Wystawa "Pamiętajmy o Wyspiańskim (1869-1907)".
Rok 2007 – Rokiem Stanisława Wyspiańskiego, Biblioteka Główna


Wieczór na gruzach grozy - spotkanie z dr. Tomaszem Gruchotem w ramach „Urodziny Miasta - Noc Kultury” 15 września, godz. 21.00


Spotkanie z globtroterem dr. Michałem Jarneckim
„Ludzie gościńca. Wędrowcy, pielgrzymi, tułacze”
13 września 2007


Globtroter. Rzecz o Janie Ptaszynie Wróblewskim
autorstwa Jacka Wróblewskiego
z udziałem Jana Ptaszyna Wróblewskiego
moderator Jan Cegiełka


Z przedeptanych ścieżek - wieczór literacki z siostrą Bożeną Anną Flak, Biblioteka Główna, 20 czerwca 2007


Moje spotkanie z przyrodą  
– XIV edycja konkursu dla osób sprawnych inaczej


Jan Paweł II - na zawsze obecny wśród nas  
Biblioteka Główna, czerwiec 2007


Wiek Wierzbaka - głosy poezji i prozy  
Biblioteka Główna, 25 kwietnia 2007


19 kwietnia 2007, Biblioteka Główna,
posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury
i Sportu Rady Miejskiej Kalisza.


Zanim te księgi zbłądziły pod strzechy - wielkopolska recepcja Mickiewicza" - prezentacja książki
dr Magdaleny Piotrowskiej -  Biblioteka Główna,
19 kwietnia 2007


Holenderscy goście

Biblioteka Główna przy ulicy Legionów 66


Transfer myśli i materii

23 marca 2007 - UAM oraz Biblioteka Główna


Wystawa "Kaliskie lata Jana Zemełki"


Styczeń 2007. Jubileusz 20-lecia biblioteki w "Pałacyku"


Kalendarz imprez kulturalnych zorganizowanych przez

Bibliotekę Główną w 2006 roku


Spotkanie Kiry Gałczyńskiej z czytelnikami i promocją książki "Srebrna Natalia" MBP im. A. Asnyka - 23 października, Biblioteka Główna w Kaliszu


Czwartek 19 października 2006 r. - Biblioteka Główna -Powracam echem własnych przemian – wieczór wspomnień o Szymonie Molendzie,  autorze książki „Gdyby nie oni…”


Spotkanie z dr. Andrzejem Szymańskim "Kalisz i kaliszanie w epoce napoleońskiej" w ramach XIV Europejskich Dni Dziedzictwa Kulturowego, w tym roku pod hasłem "Napoleon i jego epoka" 28 września 2006 r.


 Sierpień 2006, Biblioteka Główna.
WYSTAWA: „PODRÓŻE W LITERATURZE I LITERATURA O PODRÓŻOWANIU.
555. ROCZNICA URODZIN I 500. ROCZNICA ŚMIERCI KRZYSZTOFA KOLUMBA”


„TWÓRCA KULTURY PARYSKIEJ i  JEGO DZIEŁO.
ROK 2006 – ROKIEM JERZEGO GIEDROYCIA”


Od 12 maja do 31 maja 2006, "Austriackie czytanie"
w Bibliotece Głównej


20 kwietnia 2006 roku w Bibliotece Głównej odbyło się na spotkanie z doktorem Tomaszem Mizerkiewiczem poświęcone literaturze drugiego obiegu.


W marcu 2006 roku w Bibliotece Głównej otwarto wystawę "Literatura rosyjska w zbiorach Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu."


Książki z dedykacją.
Autografy i dedykacje na dokumentach
ze zbiorów Biblioteki Głównej.


"Poezja oswajaniem czasu"
23 lutego 2006 roku o godz. 17.00 w Bibliotece Głównej przy ul. Legionów 66 odbyło się na spotkanie z poetą Pawłem Kuszczyńskim.


Kalendarz imprez kulturalnych zorganizowanych przez

Bibliotekę Główną w 2005 roku


8 grudnia 2005 w Bibliotece Głównej przy ul. Legionów 66
odbyło się spotkanie z Igą Kozłowską i jej książką
„Teatr w Kaliszu w okresie II Rzeczpospolitej"

z udziałem Huberta Stanisława Pałęckiego


12 grudnia 2005. W Bibliotece Głównej przy ulicy Legionów 66 odbyło się podsumowanie konkursu
"Czy ONZ spełnia wizję swoich założycieli".
Zapraszamy do obejrzenia fotoreportażu.


W listopadzie i grudniu 2005 - w Bibliotece Głównej prezentowana była wystawa prac - Joanny Dudek 
"EKSLIBRIS KOMPUTEROWY I NIE TYLKO..."


4 listopada 2005 roku
Spotkanie z młodą pisarką Katarzyną Smolińską


Wystawa "Obraz kultury łużyckiej w księgozbiorze Alfonsa Parczewskiego" w Bibliotece Głównej.
wrzesień 2005 roku Biblioteka Główna


„MIEJSCA MOICH UCIECZEK. 
FOTOGRAFIE MARIUSZA JANKOWSKIEGO"

sierpień 2005 roku Biblioteka Główna


Maria Dąbrowska w Kaliszu, Russowie i gdzie indziej. Portret pisarki w 40 rocznicę śmierci"  
6 X 1889 - 19 V 1965.


28 czerwca 2005 roku
Spotkanie z pisarką Olgą Tokarczuk


Prezentacja faksymile biblii Gutenberga
oraz spotkanie z Tadeuszem Serockim
22 kwietnia 2005 roku


Dni Kultury Żydowskiej
15-22 kwietnia 2005


Kalendarz imprez kulturalnych zorganizowanych przez

Bibliotekę Główną w 2004 roku


11 października 2004 roku w Bibliotece Głównej
otwarto wystawę książek o tematyce ekologicznej.


 Biblioteka Główna, ul. Legionów 66
2004 – Rok Gombrowiczowski – setna rocznica urodzin autora „Ferdydurke”, 4 sierpnia 1904 r.”