Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka w Kaliszu

Klauzula informacyjna dla uczestników wydarzeń

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej: RODO) informujemy:

1.

Administratorem danych osobowych uczestników wydarzeń jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka w Kaliszu  z siedzibą przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 3B, 62-800 Kalisz. Kontakt z Biblioteką jest możliwy przez pocztę elektroniczną na adres: biblio@mbp.kalisz.pl, telefonicznie: 62 757 34 30 lub poprzez formularz kontaktowy ze strony internetowej Biblioteki:

https://www.mbp.kalisz.pl/p,61,formularz#skip

2.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować we wszelkich sprawach związanych danymi osobowymi na adres e-mail: iod@mbp.kalisz.pl.

 

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych:

3.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych umożliwia uczestnictwo w konkursach, warsztatach, spotkaniach autorskich i innych wydarzeniach organizowanych przez Bibliotekę na podstawie art. 6, ust. 1, lit. a) RODO i oznacza wyrażenie zgody na świadome uczestnictwo ww. wydarzeniach. Dane przetwarzamy także w celu prowadzenia statystyk dotyczących działalności Biblioteki – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora tj. art. 6, ust. 1, lit. f) RODO oraz w celu wykorzystania zdjęć i nagrań dokumentujących wydarzenia do promocji na stronach internetowych zarządzanych przez Administratora, w prasie
i wydawnictwach Biblioteki – na podstawie art. 6, ust. 1, lit. a) RODO, czyli wyrażonej przez Państwa zgody.

4.

Podanie danych takich jak: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu jest dobrowolne, jednak czasami konieczne w celu uczestniczenia w wydarzeniu.

5.

Dane osobowe pozyskiwane są od uczestnika oraz w przypadku osób niepełnoletnich – od jego rodzica / opiekuna prawnego.

6.

Odbiorcami danych osobowych będą:

 

  1. podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa,
  2. podmioty świadczące usługi dla Administratora (np. dostawca poczty e-mail),
  3. w uzasadnionych przypadkach mogą to być organy władzy publicznej, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

7.

Okres przechowywania danych:

 

Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody.

8.

Przysługuje Państwu prawo do dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, wydania kopii przetwarzanych danych, przenoszenia danych do innego administratora, usunięcia danych bezpodstawnie przetwarzanych oraz ograniczenia przetwarzania w przypadku zakwestionowania ich prawidłowości oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Uczestnikowi przysługuje także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (uodo.gov.pl), jeśli Państwa zdaniem przetwarzanie narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

9.

Państwa dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej ani do organizacji międzynarodowych. Administrator poinformuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.

10.

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani nie będą poddane procesowi profilowania.

 

 

 

Data aktualizacji: 3 stycznia 2023