Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Klauzula informacyjna dla zleceniobiorców

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO informujemy, że:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO informujemy, że:

1.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją umowy cywilnoprawnej, której stroną jest osoba lub firma, której dane dotyczą, jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka z siedzibą w Kaliszu, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 3B, 62-800 Kalisz, tel. 62 757 34 30.

2.

We wszelkich sprawach związanych z danymi osobowymi można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych na adres e-mail: iod@mbp.kalisz.pl.

3.

Dane osobowe będą przetwarzane:

  1. w celu zawarcia oraz realizacji umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  2. w celu wykonywania przez Administratora prawnie ciążących na nim obowiązków zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c RODO i w zakresie, w jakim przewidują to przepisy szczególne (obowiązki wynikające z Kodeksu cywilnego oraz przepisów wykonawczych, w tym prowadzenie oraz archiwizacja akt osobowych, wykonywanie obowiązków pracodawcy wynikających z przepisów o ubezpieczeniu społecznym, ubezpieczeniu zdrowotnym, podatkach, rachunkowości oraz innych zobowiązań wywodzących się z obowiązujących regulacji),
  3. w celu zrealizowania prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych, tj. w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i warunkiem koniecznym do zawarcia umowy.

5.

W związku z tym, że Administrator przy realizowaniu swoich zadań korzysta z usług innych podmiotów, Pani/Pana dane będą przekazywane innym podmiotom w zależności od realizowanych zadań. Odbiorcami danych osobowych będą wyspecjalizowane podmioty, z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia danych, które świadczą na rzecz Administratora danych osobowych usługi administrowania i serwisowania oprogramowania, podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia, kurierzy i poczta polska w związku z przesyłaną korespondencją, organy lub podmioty publiczne uprawnione do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa, np. sądy, organy ścigania lub instytucje państwowe, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

6.

Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, uzyskania ich kopii, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (uodo.gov.pl).

7.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy zlecenia oraz realizacji ewentualnych roszczeń, a następnie przez okres wskazany w przepisach Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

8.

Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.

9.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani poddawane profilowaniu.

 

Data aktualizacji: 3 stycznia 2023

 

 

Banery/Logo